Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: GREEN LOGO2.jpg (18698 bytes)Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: ApmcAzadpurdel.gif (20062 bytes)Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: GREEN LOGO2.jpg (18698 bytes)

  (Market of National Importance)

Bulletin for the year 2017

Jan.

SUN

02

03

04

05

06

07

SUN

09

10

11

12

13

14

SUN

16

17

18

19

20

21

SUN

23

24

25

NH

27

28

SUN

30

31

Feb.

01

02

03

04

SUN

06

07

08

09

10

11

SUN

13

14

15

16

17

18

SUN

20

21

22

23

24

25

SUN

27

28

 

 

 

Mar.

01

02

03

04

SUN

06

07

08

09

10

11

SUN

HOLI

14

15

16

17

18

SUN

20

21

22

23

24

25

SUN

27

28

29

30

31

Apr.

01

SUN

03

04

05

06

07

08

SUN

10

11

12

13

14

15

SUN

17

18

19

20

21

22

SUN

24

25

26

27

28

29

SUN

 

May.

01

02

03

04

05

06

SUN

08

09

10

11

12

13

SUN

15

16

17

18

19

20

SUN

22

23

24

25

26

27

SUN

29

30

31

Jun.

01

02

03

SUN

05

06

07

08

09

10

SUN

12

13

14

15

16

17

SUN

19

20

21

22

23

24

SUN

26

27

28

29

30

 

Jly.

01

SUN

03

04

05

06

07

08

SUN

10

11

12

13

14

15

SUN

17

18

19

20

21

22

SUN

24

25

26

27

28

29

SUN

31

Aug.

01

02

03

04

05

SUN

07

08

09

10

11

12

SUN

14

NH

16

17

18

19

SUN

21

22

23

24

25

26

SUN

28

29

30

31

Sep.

01

02

SUN

04

05

06

07

08

09

SUN

11

12

13

14

15

16

SUN

18

19

20

21

22

23

SUN

25

26

27

28

29

30

 

Oct.

SUN

NH

03

04

05

06

07

SUN

09

10

11

12

13

14

SUN

16

17

18

19

20

21

SUN

23

24

25

26

27

28

SUN

30

31

Nov.

01

02

03

04

SUN

06

07

08

09

10

11

SUN

13

14

15

16

17

18

SUN

20

21

22

23

24

25

SUN

27

28

29

30

 

Dec.

01

02

SUN

04

05

06

07

08

09

SUN

11

12

13

14

15

16

SUN

18

19

20

21

22

23

SUN

25

26

27

28

29

30

SUN

                        Note - NH - National Holiday